Видое Смилевски - Бато б.б, Тетово

Изјава за Приватноста

Ние во Дуос Мебел сме посветени на заштита на личните информации на клиентите на таков начин што собира само основни информации за купувачите / клиенти потребни за исполнување на нашите обврски. Исто така, Дуос Мебел ги информира клиентите за тоа како да ги користат собраните информации, редовно им даваат на клиентите избор да ги користат своите информации, вклучувајќи ја и можноста да одлучат дали нивното име треба да биде отстрането од списоците што се користат за маркетинг кампањи. Сите информации за клиентите строго се чуваат и се достапни само за вработените на кои им е потребна. Сите вработени во Дуос Мебел и деловните партнери се одговорни за зачувување на принципите на приватност

Обработка на податоци

Со ова известување, би сакале да ви доставиме подетални информации за обработка на личните информации што ги собираме за вас, доколку сте апликант за работа, наш партнер, корисник на нашите услуги или сте се претплатиле на нашиот е-билтен ("newsletter").

Со ова известување, ние исто така сакаме да ви обезбедиме информации за правата што може да ги остварите во однос на обработката на овие информации. Ова известување за обработка на податицо се однесува само на физички лица.

Заштитата на вашата приватност е исклучително важна за нас, затоа прочитајте го ова известување внимателно.

1. Кој е одговорен за обработка на вашите информации?

Бидејќи ги утврдуваме целта и средствата за обработка на вашите лични податоци, ние сме во согласност со Општата регулатива за заштита на податоците (Регулатива (ЕУ) 2016/679), менаџери за обработка, односно ние сме одговорни за обработка на вашите лични податоци. Информации за раководителот на обработката на личните податоци:

Фирма: Дуос Гроуп ЛТД Д.О.О.Е.Л. Тетово
Седиште: Предраг Јанчевски бр 26
Телефонски број: 078 221 998

2. За кои цели и врз основа на која правна основа ги обработуваме вашите лични информации?

Ние ги обработуваме вашите лични податоци во согласност со одредбите од Општата регулатива за заштита на податоците (Регулатива (ЕУ) 2016/679), Законот за спроведување на Општата регулатива за заштита на податоците и другите прописи за заштита на личните податоци.

Ние ги обработуваме вашите лични информации за целите утврдени во оваа објава (или за целите во согласност со оваа намена) само во согласност со следниве правни основи:

2.1. Преземање, склучување договори и извршување на договори.

Ние ги обработуваме личните информации што ни ги давате преку понуда на договор, самиот договор и друга документација заради склучување и извршување на договорот во кој сте странка, претставник на партијата или лице за контакт. Покрај тоа, ние обработуваме лични информации со цел да се спроведе процес за да се спречат потенцијални негативни изненадувања по договор / соработа со вас.

Ако сте кандидат за вработување, ние ги обработуваме вашите лични информации со цел да аплицирате за конкурс. За време на конкурсот за работа, ги обработуваме вашите лични информации со цел проценка на апликациите за работа и вработувањето на отворените работни позиции.

2.2. Исполнување на законските обврски

Ние, исто така, ги обработуваме вашите лични информации со цел да ги исполниме законските обврски, како што е обврската да ги известуваме учесниците во установите, намалување на данокот на доход, итн.

Ние ги обработуваме и пренесуваме личните информации што ни ги давате за да добиете награда (на пр. Име, презиме, адреса, данок код) и да ги доставуваме до надзорниот даночен орган за целите на проценка на данокот на доход.

2.3. Легитимни интереси

Имаме право да ги обработуваме вашите лични информации за целите на нашите легитимни интереси, освен кога тие интереси се посилни од вашите интереси или вашите основни права и слободи што бараат заштита на личните информации. Притоа, ќе ги земеме предвид вашите разумни очекувања за обработка на лични информации.

Нашиот легитимен интерес е обработка на лични податоци со цел решавање на спорови или поплаки, регулаторни истраги и постапување по барање на надлежни органи, добивање правни побарувања или одбрана од туѓи побарувања (на пр. Количина на неплатена стока од продавница или друга установа) и обезбедување на информации на лица кои ја посетуваат нашата веб-страница и контактирајте не преку формулари за контакт преку Интернет.

Понатаму, наш легитимен интерес е обработката на вашите лични информации со цел да се спречи измама и кривични дела и да се заштити безбедноста на нашиот информативен систем, доверливите информации, безбедноста на вработените и имотот (на пр., Обработка на податоците преку видео надзор спроведени со цел што е неопходно и оправдано за заштита наши лица и имот)

2.4. Известувања

Ние, исто така, ги обработуваме вашите лични информации со цел да ви испраќаме известувања по е-пошта (за испраќање информативни и промотивни содржини преку билтени). За да ја исполниме целта да ви испратиме известувања за е-пошта, потребна ни е ваша оценета согласност за обработка на лични информации.

Ако ги обработуваме вашите лични информации врз основа на дадена согласност, ве известуваме дека имате право да ја повлечете својата согласност во кое било време, на начин опишан во точка 7. „Кои се вашите права во однос на обработката на вашите лични информации?“.

Ако имаме намера и понатаму да ги обработуваме вашите лични информации за намена различна од онаа за која ги собравме, ќе ви ги обезбедиме сите пропишани информации за таа друга цел пред таа понатамошна обработка.

3. Кои категории на лични информации ги обработуваме?

Бидејќи ние само ги собираме податоците што ни се потребни за да постигнеме одредена цел, можно е во некои случаи да се постигне целта на обработка дури и со помала количина на податоци отколку што е опишано. Ние ги обработуваме следниве категории на лични информации:

Кандидати за вработување: Податоци од тендерската документација доколку кандидатот ги има наведено: име, пол, адреса и телефонски број, датум на раѓање, фотографирање на портрети, професионална кариера, стручно знаење, едукативни податоци, стручна квалификација и лиценци за вршење професија, познавање странски јазици , преземени курсеви за обука, статус на дозвола за престој и дозвола за работа, државјанство и информации за идентификација. Во подоцнежната фаза на тендерската постапка (при составување на договор): банка и информации за сметката.

Надворешни соработници, кои вршат задачи за менаџер за обработка: име, презиме, адреса, ОИБ, пензиски столб, договорниот период, жиро сметка, ИБАН, потпис.

Контакти и вработени со (потенцијални) деловни партнери: име, презиме, име на правно лице, работно место, адреса, телефон, е-пошта.

Луѓе опфатени со видео надзор: број на камера, позиција, време, снимање, датум.

Клиенти: код на клиентот, име, презиме, адреса, поштенски код, град, телефонски број, информации за сметката, информации за плаќање; Доколку поднесат жалба: име, презиме, адреса, пошта, опис на поплаки, име на филијала; Доколку поднесат жалба: име, презиме, број на поплаки, датум на поплака, број на фактура, телефон, име на стоката.

Корисници на веб-страница: Информации за веб-форма: име, презиме, компанија / медиуми, е-пошта, причина за контакт, содржина на пораки.

Клиенти преку веб-продавницата: име, адреса, поштенски код, град, телефонски број, адреса за е-пошта

Клиенти на кои им е потребна услуга за испорака или враќање преку веб-продавница: име и презиме, адреса за испорака, телефонски број, информации за испораката

Примачи на билтени, проспекти и форми: Е-пошта, име, презиме.

Луѓе кои даваат свое мислење за услугите: име, презиме, е-пошта, содржина на пораки.

Учесници и добитници на наградни игри: име, презиме, адреса, поштенски код, адреса, е-пошта, назив на наградна игра, вид на награда, телефонски број, број на набавка на сметка

4. На кого ќе бидат откриени вашите лични информации?

Доколку е потребно за да ги постигнеме горенаведените цели на обработка, или ако тоа е пропишано со прописи, ние можеме да ги откриеме вашите лични податоци на физички и правни лица, јавни органи или други тела (приматели).

Без разлика на кои приматели им доставуваме лични податоци, ние само ќе обезбедиме такви информации што се неопходни за да се постигне специфичната цел на обработката.

Можеме, во согласност со посебните регулативи, да ги доставуваме вашите лични информации до јавните органи за извршување на нивните службени задачи, како што е министерството надлежно за внатрешни работи, полицијата, судот, даночниот орган и други.

Ние, исто така, можеме да ги обезбедиме вашите лични информации на други приматели, т.е. физички и правни лица кои работат со нас во врска со обезбедување ИТ и други услуги (на пр. Даватели на услуги за ИТ, адвокати, итн.).

Кога вашите лични податоци се обработуваат во наше име од страна на нашите деловни партнери, врз основа на писмен договор, ние ангажираме само оние директори на обработка, кои доволно гарантираат спроведување на соодветни технички и организациски мерки што ги исполнуваат барањата на Општата регулатива за заштита на податоците и прописите за заштита на личните податоци податоци и осигурете се дека вашите права се заштитени.

5. Каде ќе бидат обработени вашите лични податоци?

Вашите лични информации се обработуваат во рамките на Европската економска област (ЕЕА) или во трети земји (земји што не се од ЕЕА).

Ако ви ги доставиме вашите лични податоци на примателите во трети земји, тоа ќе го сториме само доколку Европската комисија одлучи дека тоа се земји кои обезбедуваат соодветно ниво на заштита на личните податоци пропишани со Општата регулатива за заштита на податоците или ако се обезбедени соодветни заштитни мерки (на пр. Стандардни клаузули за заштита на податоците). Можете да контактирате со нашиот службеник за заштита на податоци за информации за преземените мерки на претпазливост.

6. Колку долго ги чуваме вашите лични информации?

Ние ги чуваме вашите лични информации онолку колку што е потребно за да ја исполниме целта за која се обработува, освен ако не сме обврзани со дополнителни законски рокови да ги задржиме.

Периодот на задржување може да се утврди со времетраењето на договорниот однос. Меѓутоа, затоа што ние исто така подлежиме на законски обврски да чуваме информации за вас, може да ги задржиме личните информации дури и по истекот на договорот.

Покрај тоа, ние чуваме лични информации сè додека постои правна можност да поставиме правни барања засновани на договорна врска. Општите ограничувања за побарувањата кои произлегуваат од договорна врска, подлежат на условите пропишани со законот за облигациони односи, се утврдени од три до пет години.

Ако обработуваме одредени лични информации врз основа на привилегија, во случај на повлекување на согласноста, ќе ги избришеме вашите лични податоци, освен ако не постои друга правна основа за обработка или ако е неопходна обработка на вашите лични податоци со цел да се направи, вежба или брани правно барање.

7. Кои се вашите права во однос на обработката на вашите лични информации?

Како личност чии лични податоци ги обработуваме, ве известуваме дека, согласно условите утврдени со Општата регулатива за заштита на податоците, ги имате следниве права во однос на обработката на вашите лични податоци:

Право на пристап - право на примање информации ако ги обработиме вашите лични податоци и ако се обработуваат вакви лични податоци, пристап до лични податоци и информации, меѓу другото, за обработените лични податоци, целта на обработката, времето на складирање, трансферот во трети земји итн.

право на исправка - законско да се поправат неточни и право на пополнување на нецелосни лични информации

право на бришење („право да се заборави“) - право да се избришат личните податоци што се однесуваат на вас, доколку, меѓу другото, личните информации не се повеќе потребни за целите за кои се собрани, ако сте ја повлекле својата согласност за обработката и ако нема друга правна основа за обработка, ако вашите лични податоци биле нелегално обработени, итн., ова право има ограничувања, така што не може да се примени доколку обработката на вашите лични податоци е неопходна за правење, вежбање или одбрана на правно побарување или за исполнување на нашата законска обврска да ги обработиме според прописите што не обврзуваат

право на ограничување на обработката - право да побарате од нас да ја ограничиме обработката на вашите лични податоци (на пр. кога ги оспорувате целите на обработката, точноста на податоците и слично) со исклучок на складирање и други видови на обработка

право на приговор на обработка на податоци - право да се спротивставите на обработката на личните податоци што се однесуваат на вас и што ги обработуваме врз основа на легитимен интерес, вклучително и профилирање. Во овој случај, можеме да обработуваме лични податоци што се однесуваат на вас само доколку докажеме дека нашите легитимни причини за обработка се над вашите интереси, права и слободи, или да воспоставиме, вежбаме или браниме правно барање

право на преносливост на податоци - право да примаме и пренесуваме податоци на друг управител за обработка, ако ни обезбеди лични податоци во структуриран формат и во најчесто користена и читлива машина што може да се чита, ако обработката се врши со автоматски средства и е предмет на согласност или договор

право на повлекување - ако обработката на личните податоци се заснова на ваша согласност, имате право, без какви било последици, да ја повлечете својата согласност во секое време со доставување на писмено известување за повлекување до службеникот за заштита на податоците. Во тој случај, ние повеќе не смее да ги обработуваме вашите лични информации, освен ако не постои друга правна основа за нивна обработка. Повлекувањето на согласноста има ефект од моментот кога се прогласи, што значи дека не влијае на законитоста на обработката на вашите лични податоци во периодот од давањето на дозволата за нејзино повлекување.

За да ги искористите сите ваши права во однос на обработката на личните податоци, можете да контактирате со нашиот службеник за заштита на податоците преку информациите за контакт дадени во точка 1. - „Кој е одговорен за обработка на вашите лични информации?“.

За да можеме да постапиме според вашето тврдење, ние имаме право да побараме од вас дополнителни информации за да го потврдите вашиот идентитет. Ако не можеме да го потврдиме вашиот идентитет, ние имаме право да одбиеме да постапиме по ваше барање.

Ако вашите побарувања се очигледно неосновани или прекумерни, особено заради нивно повторување, ние имаме право да ви наплатиме разумна цена или да одбиеме да постапуваме по побарувањето.

8. Право на жалба до органот за надзор

Ако сметате дека обработката на вашите лични податоци не е во согласност со правилата за заштита на личните податоци, имате право да се жалите на орган за супервизија во земјата-членка во која имате живеалиште, во кое се наоѓа вашето работно место или место за кршење на правилата за заштита на личните податоци.

Во Република Македонија, надзорен орган до кој можете да поднесете тужба е Агенцијата за заштита на личните податоци.

Без да се во спротивност со вашето право да поднесете тужба до органот за супервизија, предлагаме да контактирате со нашиот службеник за заштита на податоците пред да разјасните спор.

Последно ажурирано: 14.04.2020

Политика за колачиња (web cookies)

Употреба на колачиња (web cookies)

За да ги користиме колачињата во согласност со Општата регулатива за заштита на податоците, законот за спроведување на општата регулатива, законот за електронски комуникации, потребна ни е ваша согласност.

Што се тоа колачиња (или web cookies) и за што ги користиме?

Колачињата се мали датотеки што прелистувачот ги зачувува на вашиот компјутер или мобилен уред кога ја посетувате веб-страницата што ја посетувате. Колачињата обично ги зачувуваат вашите преференции, поставките за веб-страници, како што е вашиот најпосакуван јазик или адреса. Подоцна, кога ја отворате истата веб-страница, вашиот прелистувач ги испраќа колачињата што припаѓаат на таа страница.

Ова им овозможува на страницата да прикажува информации прилагодени на вашите потреби. Колачињата на нашата страница не се наменети да ги шпионираат корисниците и да не следат сè што корисникот прави и не се малициозен код или вирус.

Тие исто така не се поврзани со спам, не зачувуваат корисничко име и лозинка и не се наменети само за рекламирање или огласување. Треба да се напомене дека нашата веб-страница работи оптимално само ако се овозможени колачиња.

Видови колачиња

Колачињата или колачињата за привремена сесија се отстрануваат од вашиот компјутер откако ќе го затворите Интернет прелистувачот. Со нив, веб-страниците чуваат привремени информации.

Трајните или зачуваните колачиња остануваат на вашиот компјутер откако ќе го затворите Интернет-прелистувачот. Со нив, веб-страниците чуваат информации, така што не треба да се најавувате секој пат кога ќе посетите одредена страница. Постојаните колачиња ќе останат на вашиот компјутер со денови, месеци, па дури и години.

Сопствени колачиња се од веб-страница што корисникот ја гледа, која може да биде постојана или привремена. Веб-страниците ги користат овие колачиња за да складираат информации што ќе ги користат повторно следниот пат кога корисникот ќе ја посети таа страница.

Другите колачиња доаѓаат од други, здружени веб-страници (на пример, прикажуваат реклами на оригиналната веб-страница или го мерат сообраќајот). На овој начин, трети страни можат да соберат информации за корисници од различни веб-страници и да ги користат за различни намени, од рекламирање, аналитика, па сè до подобрување на нивните производи.

Дали сте спремни за промена?

Вие имате визија за вашиот простор, ние знаеме како да ја реализираме.
apartmentenvelopephone-handsetclockmenu